FAQs Complain Problems

नक्शा डिजाईनको ईजाजत पत्र/नवीकरण

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
नर बहादुर भण्डारी
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
"ईन्जिनयर रु. १५०० ओभरसियर रु. १०००"
आवश्यक कागजातहरु: 
१.नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि २.चारित्रिक प्रमाण पत्र (ईन्जिनियर, ओभरसियर, आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमेन) को प्रतिलिपि ३.गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण ४.नवीकरणको हकमा सक्कल प्रमाणपत्र
प्रक्रिया: 
१.व्यहोरा सहितको निवेदन २.वडा सचिवको किटानी सिफारीस ३.कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश ४.निवेदन दर्ता, ५.प्रमाण-पत्रको तयारी र कार्यालय प्रमुखको दस्तखत ६.प्रमाणपत्रमा कार्यालयको छाप