FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

करार सेवाका विभिन्न पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

सुपरीवेक्षक र गणक पदको लागि करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना !!!

तथ्याङ्क सहायको लागि करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना !!!

बोलपत्र आव्हानको सूचना

Pages