FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

स्यानिटरी प्याडको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना र RFP-ToR (Gumu Kalika Bhagawoti Temple, Initial Environmental Examination (IEE), Jalpashwori Temple, RMTMP, Road Inventory)

आशय पत्रको सूचना

कम्प्युटर सम्बन्धी सामानहरुको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 

बोलपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना

Pages