FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने

दस्तावेज: 

सहभागी हुने सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

सहभागी हुने सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

पाेषण स्वय‍सेवकका लागि पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना !!!

पाेषण स्वय‍सेवकका लागि करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना !!!

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

करार सेवाका विभिन्न पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

सुपरीवेक्षक र गणक पदको लागि करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

Pages