FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बमोजिम तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र/बिक्रि कक्ष सहितको हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना र संचालन प्रक्रिया

CBR कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना !!

स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (CBR) सहयोग कार्यक्रमको सूचना र संचालन प्रक्रिया

गाउँ सभा बैठक सम्बन्धमा

गाउँ सभा बैठक सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा

२०७७ चैत्र ३० गते हुने गाउँकार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

Pages