FAQs Complain Problems

७७/७८

५०% लागत साझेदारीमा चौँरी संरक्षण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

५०% लागत साझेदारीमा चौँरी संरक्षण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खर्च फाँटवारी (प्रथम चौमासिक)

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक खर्च फाँटवारी विवरण

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

करार सेवाका विभिन्न पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आशय पत्रको सूचना

कम्प्युटर सम्बन्धी सामानहरुको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

Pages