FAQs Complain Problems

८०/८१

किसान सूचीकरण कार्यक्रमको लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास निरन्तरताका लागि सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

कार्यविधिको लागि लिङ्क

https://moald.gov.np/wp-content/uploads/2022/04/पशुपन्छी-तथा-मत्स्य-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यविधी-२०७८.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Gabion Box)

दस्तावेज: 

Pages